Over ons

De beste zorg op de beste plek. Dat is het hoofddoel van Beter Keten, een netwerkverband tussen zorgaanbieders in de Rotterdamse regio.

Logo Neonataal centrum Rotterdam

De partners werken samen aan zorg die patiëntgericht, van hoge kwaliteit en doelmatig is én bovendien naadloos aansluit.

Eén van de projecten binnen Beter Keten is het Neonataal Centrum Rotterdam. Hierin wordt optimaal samengewerkt door de afdelingen Kindergeneeskunde-Neonatologie van drie ziekenhuizen met (Post) Intensive Care/High Care-bedden voor prematuren: Erasmus MC-Sophia, Franciscus locatie Gasthuis en Maasstad Ziekenhuis. De ambitie is toe te groeien naar een zogeheten perinataal centrum, waar maximale expertise en kennis wordt ingezet voor de beste zorg voor risico-zwangeren en pasgeborenen binnen de regio.

Na de start in 2013 is begonnen met het opstellen van eenduidige verwijs- en werkafspraken om meer helderheid te krijgen voor ouders en zorgverleners. Dit heeft geresulteerd in een ketenzorgpad. Hierin is het meest kwetsbare proces binnen het Neonataal Centrum, de overplaatsing van een te vroeg geboren kind van de Intensive Care naar een Post-IC/HC, tot in de kleinste details beschreven.

Het voornemen is om kennis en kunde op de verschillende locaties meer met elkaar te delen. Neonatologen in de regio (ook buiten de drie Rotterdamse ziekenhuizen) werken al langere tijd samen en deze medisch specialisten vanuit de algemene ziekenhuizen lopen jaarlijks een periode mee in het academisch ziekenhuis. De ambitie is om dit binnen het Neonataal Centrum verder uit te breiden met bijvoorbeeld uitwisseling van verpleegkundig specialisten.  

Er zijn criteria opgesteld voor goede neonatale zorg, die de basis vormen voor kwartaalrapportages. Eén van de indicatoren is de oudertevredenheid. Gebleken is dat ouders in het verleden vaak onvoldoende geïnformeerd zijn over het verloop van de zorg voor hun kind. Met een website, een korte film en een informatiefolder worden ouders nu beter geïnformeerd, met name over de mogelijke overplaatsing van hun kind naar een andere locatie.

De komende jaren wordt verder gewerkt aan het verwezenlijken van de ambitie en doelstellingen van het Neonataal Centrum Rotterdam. Daarbij zal er onder meer aandacht zijn voor verdere uniformering van de zorgprocessen en protocollen, voor ouderparticipatie, voor een capaciteitsanalyse binnen de Regio Rijnmond (IC, Post-IC/HC en MC), en voor uitbreiding van het zorgpad met een nazorg- en follow-up fase. In samenwerking met collega's van de Gynaecologie kan uiteindelijk het beoogde Perinataal Centrum Rotterdam gerealiseerd worden.